۱۳۸۹/۸/۶

باور کن

بر اساس باورش زندگی نمی کند و باور ندارد به باورش!

۲ نظر: