۱۳۸۹/۸/۱

اندرباب خفه شدن

آروم حرف بزن، آهسته حرف بزن، خیلی زیادم حرف نزن
"جان وین"

۲ نظر: