۱۳۸۹/۱۱/۲۷

سفیه العقلا

ابلهان خود را دانا می پندارند و دانایان خود را ابله

۱ نظر: