۱۳۹۰/۲/۱۳

حجم فریاد

گلم عزیزم فدات بشم درد فریاد زدن درد کمی نیست فک کن سر چیز نشستی نمی تونی چیز کنی اون وقت دادم نزنی دیگه ستمه